Posilnenie úlohy priemyselných klastrov v Medziregionálnej inovačnej investičnej iniciatíve

Európa stanovila cestu transformácie na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným, konkurencieschopným hospodárstvom, efektívne využívajúcim zdroje. Medziregionálna inovačná investičná (‚I3‘ – Interregional Innovation Investment) iniciatíva bude mať dôležitú úlohu pri dosahovaní daných cieľov.

Naše ekosystémy podnikových inovácií by mali byť integrované okolo klastrov, ktoré ako aktéri zmeny prepoja aktivity s prioritami a plánmi I3.

Európska Klastrová Aliancia

Európska aliancia klastrov je iniciatíva zdola nahor spájajúca 13 národných klastrových asociácií, ktoré zastupujú viac než 740 klastrov, kde 134 000 najinovatívnejších podnikov
spolupracuje s tisícami univerzít, výskumných i verejných inštitúcií s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť.

Naším poslaním je byť ich spoločným hlasom, uľahčovať spojenia a vytvárať príležitosti na riešenia spoločných výziev. Tento dokument popisuje kľúčovú úlohu, ktorú majú klastre
v európskej medziregionálnej inovačnej investičnej iniciatíve, a tiež zdôrazňuje ich schopnosť podporovať inovatívnych hráčov v danej oblasti (výskumné centrá, malé a stredné podniky), aby lepšie využívali
relevantné nástroje.

Medziregionálna inovačná investičná iniciatíva (I3) – ECA Pozičný dokument (v anglickom jazyku)