Členstvo

Členstvom v Únii klastrov Slovenska máte možnosť získať viacero výhod:

  • možnosť voliť a byť volený do orgánov ÚKS a zúčastňovať sa zasadnutí,
  • aktívna účasť na aktivitách ÚKS, vrátane účasti na podujatiach organizovaných ÚKS,
  • prístup k aktuálnym informáciám o podujatiach, konferenciách, workshopoch v rôznych oblastiach,
  • možnosť podieľať sa na projektoch ÚKS,
  • prístup k informáciám o možnostiach využitia podporných programov na národnej aj európskej úrovni,
  • sprostredkovanie kontaktov na národnej aj medzinárodnej úrovni v rôznych oblastiach a podpora výmeny informácií,
  • propagácia členov na domácich aj medzinárodných podujatiach,
  • a mnoho ďalších.