ECA

European Clusters Alliance

V Bruseli sa aktuálne rozhoduje o budúcnosti hospodárskej politiky, o jej prioritách a podpore. Európska komisia si uvedomuje pridanú hodnotu klastrových organizácií pre rozvoj globálnej ekonomiky a konkurencieschopnosti, najmä prostredníctvom facilitácie v oblasti implementácie európskych podporných iniciatív pre firmy a výskumné inštitúcie, v podpore medzisektorovej cezhraničnej spolupráce a aj v podpore internacionalizácie malých a stredných podnikov. Úlohou klastrov je tiež poskytovať finančné prostriedky pre rozvoj technologických a produktových inovácií v rámci kaskádového financovania.

Únia klastrov Slovenska participuje na založení Európskej klastrovej aliancii (European Clusters Alliance), ktorej cieľom je významnejšia podpora klastrov a klastrovej politiky v rámci Európy a prístup klastrov na trhy aj mimo EÚ.

V rámci ECA sa ÚKS podieľala na vytvorení pozičného dokumentu, ktorý informuje o poslaní, ale aj cieľoch a úlohách ECA.

ECA Position Paper – Industrial Clusters for an innovative and competitive Europe

ECA Pozičný dokument – Priemyselné klastre pre inovatívnu a konkurencieschopnú Európu 


AKTUALITY:

ECA spolupracuje s Európskou komisiou na zvýšení výroby vakcín proti COVID-19 v Európe (tlačová správa)

Odporúčania ECA pre aktualizáciu Európskej priemyselnej stratégie

Odpoveď na list komisárovi Thierry Bretonovi

A call for the recognition of Industrial Clusters in the European Recovery Initiatives

List komisárovi Thierry Bretonovi (+ Príloha)

Interregional Innovation Investment (I3) initiative – Reinforcing the Role of Industrial Clusters in the Interregional Innovation Investment Initiative (ECA Pozičný dokument)


Budúcnosť klastrov v EÚ: Dialóg medzi európskym komisárom Thierry Bretonom a Európskou klastrovou alianciou

S cieľom pomôcť pri náprave hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19 a naštartovaním procesu európskeho zotavovania sa, európska komisia navrhuje hlavný plán obnovy Európy, ktorý bol oznámený dňa 27. mája 2020. Európsky komisár Thierry Breton a Európska klastrová aliancia diskutovali o úlohe klastrov v rámci procesu obnovy počas virtuálnej konferencie, ktorá sa konala dňa 30. júna 2020.

Závery zo stretnutia s európskym komisárom a ECA