Novinky

Závery z Európskej klastrovej konferencie 2020

V dňoch 10.-11. novembra 2020 sa konala Európska klastrová konferencia 2020, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia ÚKS. Závery z konferencie si môžete prečítať na nasledovnom linku. Priebeh a najzaujímavejšie časti konferencie sú zosumarizované aj vo videu.


Bioeconomy Cluster v novom projekte H2020

Od 1. októbra 2020 sa začala realizácia inovačného projektu CO-FRESH financovaného z programu Horizont 2020. Projekt je zameraný na podporu udržateľnejších a efektívnejších hodnotových reťazcov v ovocinárstve a zeleninárstve. Súčasťou 26-členného konzorcia je aj slovenský partner Bioeconomy Cluster. Viac o projekte si môžete prečítať v tlačovej správe.


Dňa 2. júla 2020 sa v priestoroch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry konal seminár zameraný na certifikáciu klastrov. O úlohe Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA) v hodnotiacom procese klastrov, klastrových platformách a o ich význame sa dočítate tu.


Na platforme Interreg Europe bol zverejnený dobrý príklad praxe za Slovenskú republiku, a to vzájomná spolupráca a komunikácia v rámci „Stakeholder Group“ medzinárodného projektu ClusterFY, zloženej zo zástupcov zainteresovaných klastrov, špecialistov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva hospodárstva, Únie klastrov Slovenska a ďalších expertov.

Tento úspech – byť súčasťou databázy Interreg Europe je našim spoločným úspechom predovšetkým vďaka aktívnemu trojročnému prispievaniu všetkých zainteresovaných strán. Bližšie informácie o dobrom príklade praxe sú uvedené tu.


Bioeconomy Cluster, člen Únie klastrov Slovenska, bol benchmarkovaný „Európskym sekretariátom pre analýzu klastrov“ a obhájil bronzovú známku excelentnosti klastra – European Cluster Management Excellence in BRONZE. Certifikát je platný od 5.11.2019 do 5.11.2021.


Dňa 28.11.2018 sa v Bratislave konalo stretnutie zástupcov štátnej správy so zástupcami klastrov na Slovensku s cieľom posilniť pomocou klastrov konkurencieschopnosť podnikov v Európskom priestore a zlepšiť kvalitu života prostredníctvom inovácií.

Pracovný materiál zo stretnutia „Klastre a ich dopady na rozvoj Slovenska“ je dostupný tu.

Prezentácia


V dňoch 25.-26.9.2018 bolo organizované podujatie „1st Visegrad Cluster Congress – V4 companies – regional leaders in the time of 4.0 industrial revolution“, ktoré organizovala Asociácia poľských klastrov v poľskom meste Gliwice.

Konferencia prebiehala v anglickom jazyku a venovala sa situácii klastrových organizácií v krajinách V4, zdrojom financovania, inováciám a kľúčovej úlohe priemyslu 4.0. Bližšie informácie o podujatí sú dostupné tu.

Sumárna správa z podujatia


Klaster BITERAP, člen Únie klastrov Slovenska, bol benchmarkovaný „Európskym sekretariátom pre analýzu klastrov“ a následne ocenený bronzovým certifikátom – European Cluster Management Excellence in BRONZE. Certifikát je platný od 17.7.2018 do 17.7.2020.


V dňoch 23.-24.11.2017 sa predstavitelia Únie klastrov Slovenska zúčastnili konferencie venovanej problematike klastrov, ktorá bola organizovaná v rámci projektu „Clusters in the Visegrad Group – Challenges of the Future“.

Prezident Únie klastrov Slovenska, p. Ing. Daniel Ács, PhD., predstavil účastníkom podujatia súčasnú situáciu, fungovanie klastrov na Slovensku, problémy, ktorým musia klastroví manažéri čeliť a tiež jednotlivé možnosti financovania klastrov na Slovensku. Následne p. Ing. Daniel Ács, PhD. viedol diskusiu o možnosti účasti v medzinárodných projektoch, o podpore klastrov z verejných zdrojov a tiež o internacionalizácii klastrov. Diskusia pokračovala aj na tému „Inovácie v klastroch“, kde si účastníci vymenili skúsenosti a informácie v danej oblasti. Konferencia bola ukončená tzv. „study visit“ do vedecko-technického centra leteckého priemyslu – The Silesian Science and Technology Centre of Aviation Industry, kde boli účastníkom predstavené aktivity a produkty určené pre letecký priemysel.

Daný projekt je realizovaný prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu, pričom Lead Partnerom projektu je poľská organizácia Klastry Polskie.

                                                                                   

 

Program podujatia

Sumárna správa z podujatia