V4ClusGO

Názov projektu: V4Clusters Go International
V4ClusGo-logoProgram: Medzinárodný vyšehradský fond
Trvanie projektu: október 2016 – september 2017
Lead partner: Národní klastrová asociace (Česká republika)
Web projektu: http://klastr-portal.cz/en/v4clusgo

Partneri projektu:
Národní klastrová asociace (Česká republika) – www.nca.cz
Hungarian National Alliance of Innovative Clusters (Maďarsko) – www.westpannon.hu
Polish National Association of Innovative Entrepreneurs (Poľsko) – www.klasterip.pl
Únia klastrov Slovenska (Slovensko)

Cieľ projektu:
Projekt sa zameriava na budovanie internacionalizačnej kapacity klastrov. Prostredníctvom školení a vzdelávania chce povzbudiť klastrové organizácie a ich členov (MSP) k realizacii internacionalizačných aktivít a orientácii na nové trhy.

This project is implemented and co-financed by International Visegrad Fund | www.visegradfund.org

vf_logo_color_72