All posts by uks1980

26sep/22

Virtuálna konferencia: Smernica NIS 2 – Predstavenie novej stratégie kybernetickej bezpečnosti pre Slovensko

Už čoskoro nadobudne platnosť nová celoeurópska stratégia kybernetickej bezpečnosti, známa ako smernica NIS 2. Tá bude mať zásadný vplyv na fungovanie tisícok slovenských firiem a organizácií. Zavádza totiž množstvo pravidiel na zaistenie bezpečnosti ich kyberpriestoru proti hackerským útokom.

Zistite všetko o novej smernici EÚ, ktorú budú musieť splniť tisícky slovenských organizácií. Zúčastnite sa bezplatnej konferencie, ktorá vám pomôže zorientovať sa v novej európskej legislatíve týkajúcej sa kybernetickej bezpečnosti. Konferencia sa bude konať online dňa 13.10.2022.

Bližšie informácie o podujatí, ako aj registračný link sú dostupné tu.

 

 

04aug/22

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií.

  • Dátum uzavretia výzvy je 26.8.2022.
  • Dotácia sa poskytuje na obdobie roku 2022.

Cieľom dotácie je podporiť vznik a rozvoj priemyselných klastrových organizácií na regionálnej a nadregionálnej úrovni a zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrov prostredníctvom podpory ich vzájomnej spolupráce ako aj posilnenie ich postavenia v medzinárodnom meradle.

Oprávnenými výdavkami na oprávnené projekty sú:

  • mzdové výdavky zamestnancov pracujúcich na projekte (prípadne ich alikvotná časť zodpovedajúca počtu hodín odpracovaných na projekte) bez odmien,
  • cestovné výdavky,
  • výdavky za nakupované služby,
  • výdavky súvisiace s organizáciou a účasť na zahraničných výstavách a domácich vzdelávacích aktivitách,
  • výdavky súvisiace s procesom certifikácie, uskutočneného podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA).

Viac informácií o výzve.

Ďalšie informácie vrátane žiadosti o poskytnutie dotácie.

15jún/22

ECCP – Výzva na vyjadrenie záujmu – Clusters meet Regions

European Cluster Collaboration Platform (ECCP) spúšťa výzvu na vyjadrenie záujmu s cieľom vybrať miesto, dátum a „spoluhostiteľskú“ organizáciu na uskutočnenie daných podujatí.

Výzva je otvorená so 4 dátumami. Prvý termín na podanie prihlášky je do 29. júla 2022 o 18.00 CET.

Táto výzva na predkladanie žiadostí je určená všetkým zainteresovaným stranám klastrov, ktoré sa buď aktívne zúčastňujú na ekonomickom rozvoji svojho regiónu alebo sa oň zaujímajú, ako aj národným a/alebo regionálnym orgánom, ktoré chcú podporiť úlohu klastrov na svojom území.

Na podujatiach Clusters Meet Regions sa národné a regionálne klastre a tvorcovia politík stretávajú, aby si vymieňali skúsenosti, zabezpečovali nové partnerstvá a učili sa jeden od druhého, ako môžeme lepšie využiť klastre a:
• posilniť naše priemyselné ekosystémy,
• riešiť prerušenia v našich dodávateľských reťazcoch,
• riadiť zelený a digitálny prechod,
• budovať odolnosť v našich regiónoch.

Pre viac informácií kliknite sem.

27máj/22

Iniciatíva Európskej komisie – dotazník, C2Lab

Máte dobrý nápad, ako riešiť aktuálne výzvy v európskych dodávateľských reťazcoch?

Povedzte o tom Európskej komisii prostredníctvom pripraveného dotazníka.

Chceli by ste na tomto nápade pracovať s ďalšími aktérmi?

Zapojte sa do tzv. C2Lab, kde môžete nájsť spoločnosti a klastre na vytvorenie vhodného partnerstva. Európska platforma pre spoluprácu klastrov (ECCP) organizuje interaktívny workshop, počas ktorého môžete spoločne vytvoriť plán na realizáciu Vášho spoločného projektu.

ECCP organizuje prvé podujatie C2Lab – Cluster Collaboration Lab (tzv. laboratórium pre spoluprácu klastrov) v rumunskom meste Cluj-Napoca v dňoch 22.-23.6.2022. Podniky, klastre, poskytovatelia finančných služieb a rôzni ďalší aktéri vrátane širokej verejnosti budú mať možnosť stretnúť nových potenciálnych partnerov, spojiť sa v rámci regiónov a/alebo krajín a spoločne pracovať na plánoch pre ďalšie projekty. Je to skvelá príležitosť formovať nápady na projekty, nájsť partnerov, či identifikovať správne financovanie projektov.

Záujemcovia majú možnosť zaregistrovať sa na podujatie do 13.júna 2022 prostredníctvom nasledovného linku:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že sa jedná o medzinárodné aktivity, ktoré sú realizované v anglickom jazyku.

 

05máj/22

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti otvoril Centrum excelentnosti kybernetickej bezpečnosti

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti otvoril v uplynulom týždni „Centrum excelentnosti kybernetickej bezpečnosti“ na podporu vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti.

V spolupráci s členom klastra, Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Liptovskom Hrádku, bol tento pilotný projekt zrealizovaný ako ukážka inovatívneho vzdelávania študentov stredných odborných škôl v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súlade s použitím moderných riešení, ktoré sú rovnako využívané na monitoring kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike.

Cieľom vzdelávania študentov je sprostredkovať nielen teoretické znalosti z oblasti práva a procesov, ale aj praktické skúsenosti v oblasti monitoringu kybernetickej bezpečnosti. Riešenia bezpečnostných incidentov si môžu študenti vyskúšať v Open Training Lab, kde sú použité profesionálne technológie využívané v oblasti bezpečnostného monitoringu.

Viac informácií tu .

07apr/21

SIEA vytvorila web s informáciami o klastroch

SIEA vytvorila nový informačný web v rámci národného projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“.

Podstránka NP inovujme.sk poskytuje široké možnosti informovania o podstatných novinkách a informáciách zo sveta klastrov, podporných programov a schém v gescii Ministerstva hospodárstva SR. Na platforme je takisto priestor pre propagáciu aktivít jednotlivých klastrov a odborné diskusie.

Viac informácií na inovujme.sk

 

19jan/21

Možnosť pre MSP predstaviť svoje technologické riešenia sieti svetoznámych nemeckých spoločností

Ste spoločnosť, ktorý vyvíja alebo vyvinula nové technologické riešenie v oblasti agilnej výroby „Agile Manufacturing“ (automatizácia a robotika, simulácie, analýza dát, senzorové technológie alebo výrobné technológie) alebo v oblasti tzv. inteligentného regiónu „Smart region“ (mobilita a logistika, energetika, stavebníctvo, geodáta, životné prostredie a udržateľné technológie)?

Zahraničný partner ÚKS, Technologický park Pomurje, Vás pozýva využiť jedinečnú príležitosť a predstaviť svoje riešenie sieti svetoznámych nemeckých spoločností. Technologický park Pomurje v spolupráci s nemeckými partnermi vytvoril podporný program pre začínajúce a rozširujúce sa spoločnosti, v rámci ktorého majú firmy možnosť nájsť strategického partnera, investora, spoluprácu v oblasti ďalšieho rozvoja alebo možnosť predstaviť svoje technologické riešenie potenciálnemu kupcovi.

Výzva na podávanie online žiadostí (v anglickom jazyku) je otvorená:
– do 31. januára 2021 v prípade oblasti tzv. inteligentného regiónu;
– do 10. februára 2021 v prípade agilnej výroby.   

Viac informácií o výzve „Agile manufacturing“ nájdete tu.

Viac informácií o výzve „Smart region“ nájdete tu.

18jan/21

Inštitút sociálnej ekonomiky

Sociálna ekonomika (SE) prispieva k zamestnanosti, spoločenskej súdržnosti a regionálnemu rozvoju. Na podporu implementácie zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Implementačná agentúra MPSVR SR realizuje národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorého výstupom je webové sídlo sociálnaekonomika.sk.

Jeho cieľom je informovať verejnosť o sociálnom podnikaní, podporiť proces naštartovania sociálnej ekonomiky a vytvárania úspešných sociálnych podnikov na Slovensku. Okrem iného tu nájdete kontakty na Regionálne centrá SE, ktoré v každom krajskom meste poskytujú bezplatnú podporu a pomoc všetkým záujemcom o sociálne podnikanie.