All posts by uks1980

04jún/24

Únia klastrov Slovenska: Nový Ambasádor pre HPC

S radosťou oznamujeme, že Národné kompetenčné centrum pre HPC (NCC) uzavrelo nové partnerstvo s Úniou klastrov Slovenska v rámci programu HPC Ambassador. Tento významný krok posilní naše spoločné úsilie v podpore inovácií a adopcii vysokovýkonných počítačových technológií (HPC) medzi klastrami a ich členmi z rôznych sektorov, s dôrazom na malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku.

Spoločné ciele a vízie

Naším spoločným cieľom je zvyšovať povedomie a podporovať adopciu HPC technológií medzi slovenskými klastrami, ktoré združujú podniky, výskumné inštitúcie a akademickú sféru. V spolupráci s ÚKS bude NCC organizovať podujatia, školenia a informačné kampane, ktoré poskytnú členom klastrov potrebné znalosti a nástroje na využitie HPC v ich aktivitách.

Ako spolupracujeme

V rámci tejto spolupráce bude NCC pravidelne zdieľať informácie o svojich aktivitách, školeniach a službách, ktoré sú relevantné pre členov a partnerov ÚKS. ÚKS zase využije svoje komunikačné kanály na informovanie svojich členov o týchto príležitostiach a prepojí podniky pripravené na využitie HPC technológií s NCC. Členovia ÚKS tiež môžu získať prístup k odbornej pomoci a podpore pri rôznych výskumných alebo vývojových projektoch (Úspešné projekty: https://eurocc.nscc.sk/coopsk/ )

Veríme, že toto partnerstvo výrazne prispeje k rozvoju inovačného ekosystému na Slovensku a pomôže členom klastrov stať sa konkurencieschopnejšími na globálnom trhu.

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu a mnohé spoločné projekty, ktoré nás čakajú!

Danube Transfer Centers Network: turning knowledge into value

 

Sieť dunajských transferových centier je dynamická nadnárodná štruktúra zameraná na posilnenie inovácií a transferu poznatkov medzi univerzitami a podnikateľskou sférou. V súčasnosti má 13 členov v 9 krajinách dunajského regiónu. V rámci Slovenska je súčasťou siete Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

S cieľom podporiť aktivity siete a zabezpečiť prepojenie na priemyselných aktérov sa Bioeconomy Cluster (člen Únie klastrov Slovenska) stal tzv. DTC Office – kanceláriou podporujúcou SPU pri aktivitách transferu poznatkov a technológií relevantným užívateľom.

Promo video o DTC Network: Danube Transfer Centers Network: turning knowledge into value (youtube.com)

 

06nov/23

Tlačová správa z konferencie COINTT 2023

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) zorganizovalo štvrtý ročník najväčšej odbornej konferencie k téme transferu technológií na Slovensku – COINTT 2023 (Cooperation Innovation Technology Transfer). Podujatie sa konalo 24.-25. októbra 2023 a bolo zamerané na biele miesta v inováciách a transfere technológií na Slovensku.

Počas konferencie boli ocenení viacerí inovátori, inovácie a počiny v oblasti transferu technológií zo slovenských verejných a štátnych vedecko-výskumných inštitúcií.

Viac informácií o konferencii je dostupných v tlačovej správe.

 

06okt/23

1. zasadnutie Koordinačnej platformy Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Dňa 6. septembra 2023 prvýkrát zasadala Koordinačná platforma Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ktorej úlohou je koordinácia a výmena informácií medzi aktérmi výskumného a inovačného prostredia.

Členom platformy boli predstavené najdôležitejšie zmeny v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, Národná stratégia VVaI 2030 a plnenie jej opatrení a tiež informácia o stave implementácie Stratégie VVaI pre inteligentnú špecializáciu SR 2021+.

Koordinačná platforma patrí medzi štyri nové poradné orgány Rady vlády (ďalšími orgánmi sú pracovné skupiny pre financovanie výskumu, vývoja a inovácií; pre regionálne inovácie; a pre výskumné infraštruktúry).

Zasadnutia sa zúčastnil aj zástupca Únie klastrov Slovenska.

 

13apr/23

Šesť národných klastrových asociácií podpísalo Memorandum o klastrovom partnerstve pre Ukrajinu

V stredu 29. marca 2023 podpísalo v Košiciach šesť zástupcov národných klastrových asociácií Memorandum o klastrovom partnerstve pre Ukrajinu. Memorandum podpísali zástupcovia zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Litvy a Ukrajiny.

Táto iniciatíva bola podporená zástupcami z Európskej klastrovej aliancie (European Clusters Alliance) a Európskej komisie. Memorandum bolo podpísané počas medzinárodného podujatia Clusters meet Regions, ktoré sa konalo v Košiciach v dňoch 29.-30.3.2023.

Zástupcovia národných klastrových asociácií sa svojim podpisom zaviazali spoločne propagovať a podporovať klastrové hnutie na Ukrajine. Dlhodobý cieľ zohľadňuje rýchlejšiu integráciu ukrajinských klastrov a malých a stredných podnikov do európskeho hodnotového reťazca a inovačného priestoru.

Memorandum o klastrovom partnerstve pre Ukrajinu podpísali:

 • Česká národná klastrová asociácia (NCA)
 • Asociácia litovských klastrov (KlasterLT)
 • Poľská národná klastrová asociácia (Klastry Polskie)
 • Rumunská národná klastrová asociácia (CLUSTERO)
 • Únia klastrov Slovenska (UKS)
 • Ukrajinská klastrová aliancia (UCA)

Memorandum o klastrovom partnerstve pre Ukrajinu 

 

 

31jan/23

ÚKS spoluorganizuje národnú klastrovú konferenciu

Národná klastrová konferencia – 29.3.2023 – Košice 

Prvá národná klastrová konferencia bude realizovaná 29.3.2023 v Kasárne/KulturPark v Košiciach pri medzinárodnom podujatí „Clusters meet Regions“.

Národná konferencia ponúkne návrhy riešení na podporu klastrov, možnosti participácie klastrových organizácií a ich spoluprácu vo výzvach a podporných nástrojoch zameraných na projekty aplikovaného výskumu, inovácií, energetiky, využívania obnoviteľných zdrojov, a i.

V súčasnosti na Slovensku evidujeme vyše 30 aktívnych priemyselných klastrov. Z toho 30% má menej ako 3 roky. Slovenské klastre predstavujú významnú ekonomickú silu – združujú firmy a organizácie s vyše 100 000 zamestnancami a s celkovým ročným obratom takmer 23 mld. EUR. Na európskej platforme „European Cluster Collaboration Platform“ (ECCP) je registrovaných v súčasnosti 17 slovenských priemyselných klastrov. V rámci ESCA hodnotenia má 22 klastrov platné bronzové hodnotenie, v kategórii striebro jeden klaster a v kategórií zlato tiež jeden klaster. Pri porovnaní so susednými krajinami (V4+ Rakúsko) má Slovensko najviac platných bronzových certifikátov. Okrem medzinárodného hodnotenia zameraného na kvalitu manažmentu sú v SR aplikované kritériá národného hodnotenia, ktoré sú orientované na klastrovú výkonnosť. Doteraz bolo vyhodnotených desať klastrov, ktoré na základe získaného bodového hodnotenia boli zaradené do jednej z kategórií: mierne pokročilý, pokročilý a rozvinutý klaster. Potreba spoločného podujatia ako prostriedku na sieťovanie je viac ako potrebná.

Na Slovensku sú klastre taktiež neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky, ich členovia zamestnávajú vyše 100-tisíc zamestnancov a tvoria obrat vo výške viac ako 22 miliárd EUR. Priemyselné klastrové organizácie predstavujú odvetvovo alebo prierezovo zamerané zoskupenia malých a stredných podnikov, veľkých podnikov, organizácií akademického prostredia, štátnej a verejnej správy a ďalších podporných inštitúcií. Práve pre svoju komplexnú štruktúru, rozsiahle skúsenosti, odbornosti a know-how svojich členov vedia efektívne a koordinovane zdieľať svoje personálne, odborné, ako aj infraštruktúrne kapacity. Tieto skúsenosti a vytvorená štruktúra ich priam predurčujú na koordináciu a riadenie projektov v oblasti aplikovaného výskumu. I napriek už realizovanej forme podpory nie je však tento potenciál v dostatočnej miere rozpoznaný v národnom ani v medzinárodnom meradle.

Máte záujem o spoluprácu na podujatí?

Balíček č. 1:
– prenájom priestoru na prezentačný stánok (200 x 250 cm) počas celého konania podujatia,
– účasť zástupcu inštitúcie v programe podujatia na 60 minút,
– technické zabezpečenie a ostatné služby spojené s prenájmom priestoru.
Suma: 7 000 eur*


Balíček č. 2:
– prenájom priestoru na prezentačný stánok (200 x 250 cm) počas celého konania podujatia,
– účasť zástupcu inštitúcie v programe podujatia na 30 minút,
– technické zabezpečenie a ostatné služby spojené s prenájmom priestoru.
Suma: 5 000 eur*


Balíček č. 3:
– prenájom priestoru na prezentačný stánok (200 x 250 cm) počas celého konania podujatia,
– prenájom exteriérovej plochy (500 x 600 cm) počas celého konania podujatia,
– technické zabezpečenie a ostatné služby spojené s prenájmom priestoru.
Suma: 5 000 eur*


Balíček č. 4:
– prenájom priestoru na prezentačný stánok (200 x 250 cm) počas celého konania podujatia,
– účasť zástupcu inštitúcie v programe podujatia 15 minút,
– technické zabezpečenie a ostatné služby spojené s prenájmom priestoru.
Suma: 3 000 eur*


*celková fakturovaná suma. UKS nie je platca DPH.

V prípade záujmu o spoluprácu, či poskytnutie ďalších informácií kontaktujte UKS prostredníctvom e-mailu info@uksk.sk.

26sep/22

Virtuálna konferencia: Smernica NIS 2 – Predstavenie novej stratégie kybernetickej bezpečnosti pre Slovensko

Už čoskoro nadobudne platnosť nová celoeurópska stratégia kybernetickej bezpečnosti, známa ako smernica NIS 2. Tá bude mať zásadný vplyv na fungovanie tisícok slovenských firiem a organizácií. Zavádza totiž množstvo pravidiel na zaistenie bezpečnosti ich kyberpriestoru proti hackerským útokom.

Zistite všetko o novej smernici EÚ, ktorú budú musieť splniť tisícky slovenských organizácií. Zúčastnite sa bezplatnej konferencie, ktorá vám pomôže zorientovať sa v novej európskej legislatíve týkajúcej sa kybernetickej bezpečnosti. Konferencia sa bude konať online dňa 13.10.2022.

Bližšie informácie o podujatí, ako aj registračný link sú dostupné tu.

 

 

04aug/22

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií.

 • Dátum uzavretia výzvy je 26.8.2022.
 • Dotácia sa poskytuje na obdobie roku 2022.

Cieľom dotácie je podporiť vznik a rozvoj priemyselných klastrových organizácií na regionálnej a nadregionálnej úrovni a zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrov prostredníctvom podpory ich vzájomnej spolupráce ako aj posilnenie ich postavenia v medzinárodnom meradle.

Oprávnenými výdavkami na oprávnené projekty sú:

 • mzdové výdavky zamestnancov pracujúcich na projekte (prípadne ich alikvotná časť zodpovedajúca počtu hodín odpracovaných na projekte) bez odmien,
 • cestovné výdavky,
 • výdavky za nakupované služby,
 • výdavky súvisiace s organizáciou a účasť na zahraničných výstavách a domácich vzdelávacích aktivitách,
 • výdavky súvisiace s procesom certifikácie, uskutočneného podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA).

Viac informácií o výzve.

Ďalšie informácie vrátane žiadosti o poskytnutie dotácie.

15jún/22

ECCP – Výzva na vyjadrenie záujmu – Clusters meet Regions

European Cluster Collaboration Platform (ECCP) spúšťa výzvu na vyjadrenie záujmu s cieľom vybrať miesto, dátum a „spoluhostiteľskú“ organizáciu na uskutočnenie daných podujatí.

Výzva je otvorená so 4 dátumami. Prvý termín na podanie prihlášky je do 29. júla 2022 o 18.00 CET.

Táto výzva na predkladanie žiadostí je určená všetkým zainteresovaným stranám klastrov, ktoré sa buď aktívne zúčastňujú na ekonomickom rozvoji svojho regiónu alebo sa oň zaujímajú, ako aj národným a/alebo regionálnym orgánom, ktoré chcú podporiť úlohu klastrov na svojom území.

Na podujatiach Clusters Meet Regions sa národné a regionálne klastre a tvorcovia politík stretávajú, aby si vymieňali skúsenosti, zabezpečovali nové partnerstvá a učili sa jeden od druhého, ako môžeme lepšie využiť klastre a:
• posilniť naše priemyselné ekosystémy,
• riešiť prerušenia v našich dodávateľských reťazcoch,
• riadiť zelený a digitálny prechod,
• budovať odolnosť v našich regiónoch.

Pre viac informácií kliknite sem.