Orgány združenia

Prezident ÚKS
Ing. Daniel Ács, PhD.

Prezídium ÚKS
BITERAP, Popradská cesta 68, 040 11 Košice, v zastúpení Ing. Peter Linhardt, PhD.
PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra, v zastúpení Ing. Daniel Ács, PhD.
Bioeconomy Cluster, Piaristická 2, 949 01 Nitra, v zastúpení Ing. Katarína Blicklingová, PhD.

Dozorná rada ÚKS
Národný energetický klaster NEK, Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava – predseda Dozornej rady, v zastúpení Ing. Tomáš Novotný, PhD., MBA
Klaster regionálneho rozvoja, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava – člen Dozornej rady, v zastúpení JUDr. Marek Turanský, MBA
Energetický klaster Prešovského kraja, Levočská 12, 080 01 Prešov – člen Dozornej rady, v zastúpení Ing. Alexander Tokarčík, PhD.