Základné informácie

Únia klastrov Slovenska vznikla v roku 2010 ako záujmové združenie právnických osôb so sídlom v Nitre. Je jedinou organizáciou zastupujúcou klastre na Slovensku. V súčastnosti má 18 členov, z toho 4 so známkou Bronze Label, 1 so známkou Silver Label a 1 so známkou Gold Label udeľovanou Európskym sekretariátom pre analýzu klastrov.

Vízia ÚKS: Vytvoriť kvalitné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie prostredníctvom úzkej spolupráce regionálnej samosprávy, akademickej sféry a výskumu s podnikateľskou praxou, najmä v oblasti inovácií.

Ciele ÚKS:

 • Podpora tvorby a rozvoja klastrovej politiky na Slovensku.
 • Posilnenie výskumu, vývoja produktov, inovácií a transferu technológií.
 • Skvalitňovanie všetkých systémov vzdelávania v záujmových oblastiach členských klastrov.
 • Podpora výmeny informácií na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti inovácií.
 • Zapojenie sa do medzinárodných partnerstiev v rámci projektov pre oblasť vzdelávania, vývoja, výskumu a prenosu know-how.

Aktivity ÚKS:

 • Dunajská stratégia
  • člen riadiaceho výboru prioritnej oblasti 8 Dunajskej stratégie (Konkurencieschopnosť a rozvoj klastrov), účasť v pracovnej skupine „Clusters of Excellence“,
  • člen národného výboru prioritnej oblasti 7 Dunajskej stratégie (Znalostná spoločnosť),
  • signatár Memoranda o porozumení – spolupráca v oblasti rozvoja klastrových organizácií a podpory klastrovej politiky v krajinách dunajského regiónu (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Rumunsko, Srbsko, Slovensko).
 • Programové obdobie 2014-2020
  • člen pracovnej skupiny „Partnerstvo pre politiku súdržnosti“,
  • člen Monitorovacieho výboru pre Operačný program Výskum a inovácie na obdobie 2014-2020.
  • expert v rámci Standing Committee on Agricultural Research, pracovná skupina Agricultural Knowledge and Innovation Systems (SCAR AKIS).