1. zasadnutie Koordinačnej platformy Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Dňa 6. septembra 2023 prvýkrát zasadala Koordinačná platforma Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ktorej úlohou je koordinácia a výmena informácií medzi aktérmi výskumného a inovačného prostredia.

Členom platformy boli predstavené najdôležitejšie zmeny v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, Národná stratégia VVaI 2030 a plnenie jej opatrení a tiež informácia o stave implementácie Stratégie VVaI pre inteligentnú špecializáciu SR 2021+.

Koordinačná platforma patrí medzi štyri nové poradné orgány Rady vlády (ďalšími orgánmi sú pracovné skupiny pre financovanie výskumu, vývoja a inovácií; pre regionálne inovácie; a pre výskumné infraštruktúry).

Zasadnutia sa zúčastnil aj zástupca Únie klastrov Slovenska.