Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií.

  • Dátum uzavretia výzvy je 26.8.2022.
  • Dotácia sa poskytuje na obdobie roku 2022.

Cieľom dotácie je podporiť vznik a rozvoj priemyselných klastrových organizácií na regionálnej a nadregionálnej úrovni a zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrov prostredníctvom podpory ich vzájomnej spolupráce ako aj posilnenie ich postavenia v medzinárodnom meradle.

Oprávnenými výdavkami na oprávnené projekty sú:

  • mzdové výdavky zamestnancov pracujúcich na projekte (prípadne ich alikvotná časť zodpovedajúca počtu hodín odpracovaných na projekte) bez odmien,
  • cestovné výdavky,
  • výdavky za nakupované služby,
  • výdavky súvisiace s organizáciou a účasť na zahraničných výstavách a domácich vzdelávacích aktivitách,
  • výdavky súvisiace s procesom certifikácie, uskutočneného podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA).

Viac informácií o výzve.

Ďalšie informácie vrátane žiadosti o poskytnutie dotácie.