Category Archives: Nezaradené

27máj/22

Iniciatíva Európskej komisie – dotazník, C2Lab

Máte dobrý nápad, ako riešiť aktuálne výzvy v európskych dodávateľských reťazcoch?

Povedzte o tom Európskej komisii prostredníctvom pripraveného dotazníka.

Chceli by ste na tomto nápade pracovať s ďalšími aktérmi?

Zapojte sa do tzv. C2Lab, kde môžete nájsť spoločnosti a klastre na vytvorenie vhodného partnerstva. Európska platforma pre spoluprácu klastrov (ECCP) organizuje interaktívny workshop, počas ktorého môžete spoločne vytvoriť plán na realizáciu Vášho spoločného projektu.

ECCP organizuje prvé podujatie C2Lab – Cluster Collaboration Lab (tzv. laboratórium pre spoluprácu klastrov) v rumunskom meste Cluj-Napoca v dňoch 22.-23.6.2022. Podniky, klastre, poskytovatelia finančných služieb a rôzni ďalší aktéri vrátane širokej verejnosti budú mať možnosť stretnúť nových potenciálnych partnerov, spojiť sa v rámci regiónov a/alebo krajín a spoločne pracovať na plánoch pre ďalšie projekty. Je to skvelá príležitosť formovať nápady na projekty, nájsť partnerov, či identifikovať správne financovanie projektov.

Záujemcovia majú možnosť zaregistrovať sa na podujatie do 13.júna 2022 prostredníctvom nasledovného linku:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že sa jedná o medzinárodné aktivity, ktoré sú realizované v anglickom jazyku.

 

05máj/22

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti otvoril Centrum excelentnosti kybernetickej bezpečnosti

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti otvoril v uplynulom týždni „Centrum excelentnosti kybernetickej bezpečnosti“ na podporu vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti.

V spolupráci s členom klastra, Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Liptovskom Hrádku, bol tento pilotný projekt zrealizovaný ako ukážka inovatívneho vzdelávania študentov stredných odborných škôl v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súlade s použitím moderných riešení, ktoré sú rovnako využívané na monitoring kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike.

Cieľom vzdelávania študentov je sprostredkovať nielen teoretické znalosti z oblasti práva a procesov, ale aj praktické skúsenosti v oblasti monitoringu kybernetickej bezpečnosti. Riešenia bezpečnostných incidentov si môžu študenti vyskúšať v Open Training Lab, kde sú použité profesionálne technológie využívané v oblasti bezpečnostného monitoringu.

Viac informácií tu .

07apr/21

SIEA vytvorila web s informáciami o klastroch

SIEA vytvorila nový informačný web v rámci národného projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“.

Podstránka NP inovujme.sk poskytuje široké možnosti informovania o podstatných novinkách a informáciách zo sveta klastrov, podporných programov a schém v gescii Ministerstva hospodárstva SR. Na platforme je takisto priestor pre propagáciu aktivít jednotlivých klastrov a odborné diskusie.

Viac informácií na inovujme.sk

 

19jan/21

Možnosť pre MSP predstaviť svoje technologické riešenia sieti svetoznámych nemeckých spoločností

Ste spoločnosť, ktorý vyvíja alebo vyvinula nové technologické riešenie v oblasti agilnej výroby „Agile Manufacturing“ (automatizácia a robotika, simulácie, analýza dát, senzorové technológie alebo výrobné technológie) alebo v oblasti tzv. inteligentného regiónu „Smart region“ (mobilita a logistika, energetika, stavebníctvo, geodáta, životné prostredie a udržateľné technológie)?

Zahraničný partner ÚKS, Technologický park Pomurje, Vás pozýva využiť jedinečnú príležitosť a predstaviť svoje riešenie sieti svetoznámych nemeckých spoločností. Technologický park Pomurje v spolupráci s nemeckými partnermi vytvoril podporný program pre začínajúce a rozširujúce sa spoločnosti, v rámci ktorého majú firmy možnosť nájsť strategického partnera, investora, spoluprácu v oblasti ďalšieho rozvoja alebo možnosť predstaviť svoje technologické riešenie potenciálnemu kupcovi.

Výzva na podávanie online žiadostí (v anglickom jazyku) je otvorená:
– do 31. januára 2021 v prípade oblasti tzv. inteligentného regiónu;
– do 10. februára 2021 v prípade agilnej výroby.   

Viac informácií o výzve „Agile manufacturing“ nájdete tu.

Viac informácií o výzve „Smart region“ nájdete tu.

18jan/21

Inštitút sociálnej ekonomiky

Sociálna ekonomika (SE) prispieva k zamestnanosti, spoločenskej súdržnosti a regionálnemu rozvoju. Na podporu implementácie zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Implementačná agentúra MPSVR SR realizuje národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorého výstupom je webové sídlo sociálnaekonomika.sk.

Jeho cieľom je informovať verejnosť o sociálnom podnikaní, podporiť proces naštartovania sociálnej ekonomiky a vytvárania úspešných sociálnych podnikov na Slovensku. Okrem iného tu nájdete kontakty na Regionálne centrá SE, ktoré v každom krajskom meste poskytujú bezplatnú podporu a pomoc všetkým záujemcom o sociálne podnikanie.

 

 

05okt/20

Bioeconomy Cluster v novom projekte H2020

Od 1. októbra 2020 sa začala realizácia inovačného projektu CO-FRESH financovaného z programu Horizont 2020. Projekt je zameraný na podporu udržateľnejších a efektívnejších hodnotových reťazcov v ovocinárstve a zeleninárstve. Súčasťou 26-členného konzorcia je aj slovenský partner Bioeconomy Cluster. Viac o projekte si môžete prečítať v tlačovej správe.

01okt/20

Posilnenie úlohy priemyselných klastrov v Medziregionálnej inovačnej investičnej iniciatíve

Európa stanovila cestu transformácie na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným, konkurencieschopným hospodárstvom, efektívne využívajúcim zdroje. Medziregionálna inovačná investičná (‚I3‘ – Interregional Innovation Investment) iniciatíva bude mať dôležitú úlohu pri dosahovaní daných cieľov.

Naše ekosystémy podnikových inovácií by mali byť integrované okolo klastrov, ktoré ako aktéri zmeny prepoja aktivity s prioritami a plánmi I3.

Európska Klastrová Aliancia

Európska aliancia klastrov je iniciatíva zdola nahor spájajúca 13 národných klastrových asociácií, ktoré zastupujú viac než 740 klastrov, kde 134 000 najinovatívnejších podnikov
spolupracuje s tisícami univerzít, výskumných i verejných inštitúcií s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť.

Naším poslaním je byť ich spoločným hlasom, uľahčovať spojenia a vytvárať príležitosti na riešenia spoločných výziev. Tento dokument popisuje kľúčovú úlohu, ktorú majú klastre
v európskej medziregionálnej inovačnej investičnej iniciatíve, a tiež zdôrazňuje ich schopnosť podporovať inovatívnych hráčov v danej oblasti (výskumné centrá, malé a stredné podniky), aby lepšie využívali
relevantné nástroje.

Medziregionálna inovačná investičná iniciatíva (I3) – ECA Pozičný dokument (v anglickom jazyku)

06máj/20

Výzva na podávanie prihlášok do medzinárodnej súťaže pre sociálne podniky

Hľadáme sociálne podniky, investorov a tvorcov politík, ktorí chcú spoločne pracovať na zlepšovaní oblasti sociálneho podnikania.

Aj súčasná situácia s koronavírusom nám ukázala, ako veľmi potrebujeme organizácie, ktoré vytvárajú spoločenskú a ekologickú hodnotu – a ekosystém, v ktorom môžu prosperovať. Cieľom medzinárodnej súťaže pre sociálne podniky – #AirCompetition (AIR: Accelerating Investment Readiness – Urýchlenie investičnej pripravenosti) je zapojiť sa do sociálneho podnikania a investícií s pozitívnym spoločenským dopadom.

Výzva na podávanie prihlášok do medzinárodnej súťaže je otvorená do 30. júna 2020.

V dvojkolovej medzinárodnej súťaži #AirCompetition budú vybrané 4 najlepšie podnikateľské nápady, pričom každý z nich dostane odmenu najmenej 10 000€ a prístup k sieti investorov.

V prvom kole je potrebné vyplniť krátke informácie o Vašom podniku a o jeho zameraní. Nakoľko sa jedná o medzinárodnú súťaž, znalosť anglického jazyka je podmienkou, a preto je potrebné všetky informácie uvádzať v anglickom jazyku.

Vybraní uchádzači, ktorí postúpia do druhého kola budú kontaktovaní organizátormi. V druhom kole vypracujú podrobnejší podnikateľský plán a spolu s vybranými účastníkmi z iných krajín budú prezentovať svoje nápady a podniky pred medzinárodnou porotou, ktorá určí víťazov.

Pripojte sa k #AirCompetition na webovej adrese: https://air-mooc.teachable.com/. Na danom linku je možnosť zapojiť sa aj do online vzdelávacieho programu pre sociálne podniky – #AirMOOC (bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke).

Súťaž pre sociálne podniky Vám prináša medzinárodný projekt Finance4SocialChange (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange).

Slovenským partnerom v projekte je Únia klastrov Slovenska.

 

Projekt Finance4SocialChange je realizovaný v rámci Dunajského nadnárodného programu INTERREG s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a Nástroja európskeho susedstva (ENI).