Category Archives: Nezaradené

05máj/22

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti otvoril Centrum excelentnosti kybernetickej bezpečnosti

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti otvoril v uplynulom týždni „Centrum excelentnosti kybernetickej bezpečnosti“ na podporu vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti.

V spolupráci s členom klastra, Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Liptovskom Hrádku, bol tento pilotný projekt zrealizovaný ako ukážka inovatívneho vzdelávania študentov stredných odborných škôl v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súlade s použitím moderných riešení, ktoré sú rovnako využívané na monitoring kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike.

Cieľom vzdelávania študentov je sprostredkovať nielen teoretické znalosti z oblasti práva a procesov, ale aj praktické skúsenosti v oblasti monitoringu kybernetickej bezpečnosti. Riešenia bezpečnostných incidentov si môžu študenti vyskúšať v Open Training Lab, kde sú použité profesionálne technológie využívané v oblasti bezpečnostného monitoringu.

Viac informácií tu .

07apr/21

SIEA vytvorila web s informáciami o klastroch

SIEA vytvorila nový informačný web v rámci národného projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“.

Podstránka NP inovujme.sk poskytuje široké možnosti informovania o podstatných novinkách a informáciách zo sveta klastrov, podporných programov a schém v gescii Ministerstva hospodárstva SR. Na platforme je takisto priestor pre propagáciu aktivít jednotlivých klastrov a odborné diskusie.

Viac informácií na inovujme.sk

 

19jan/21

Možnosť pre MSP predstaviť svoje technologické riešenia sieti svetoznámych nemeckých spoločností

Ste spoločnosť, ktorý vyvíja alebo vyvinula nové technologické riešenie v oblasti agilnej výroby „Agile Manufacturing“ (automatizácia a robotika, simulácie, analýza dát, senzorové technológie alebo výrobné technológie) alebo v oblasti tzv. inteligentného regiónu „Smart region“ (mobilita a logistika, energetika, stavebníctvo, geodáta, životné prostredie a udržateľné technológie)?

Zahraničný partner ÚKS, Technologický park Pomurje, Vás pozýva využiť jedinečnú príležitosť a predstaviť svoje riešenie sieti svetoznámych nemeckých spoločností. Technologický park Pomurje v spolupráci s nemeckými partnermi vytvoril podporný program pre začínajúce a rozširujúce sa spoločnosti, v rámci ktorého majú firmy možnosť nájsť strategického partnera, investora, spoluprácu v oblasti ďalšieho rozvoja alebo možnosť predstaviť svoje technologické riešenie potenciálnemu kupcovi.

Výzva na podávanie online žiadostí (v anglickom jazyku) je otvorená:
– do 31. januára 2021 v prípade oblasti tzv. inteligentného regiónu;
– do 10. februára 2021 v prípade agilnej výroby.   

Viac informácií o výzve „Agile manufacturing“ nájdete tu.

Viac informácií o výzve „Smart region“ nájdete tu.

18jan/21

Inštitút sociálnej ekonomiky

Sociálna ekonomika (SE) prispieva k zamestnanosti, spoločenskej súdržnosti a regionálnemu rozvoju. Na podporu implementácie zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Implementačná agentúra MPSVR SR realizuje národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorého výstupom je webové sídlo sociálnaekonomika.sk.

Jeho cieľom je informovať verejnosť o sociálnom podnikaní, podporiť proces naštartovania sociálnej ekonomiky a vytvárania úspešných sociálnych podnikov na Slovensku. Okrem iného tu nájdete kontakty na Regionálne centrá SE, ktoré v každom krajskom meste poskytujú bezplatnú podporu a pomoc všetkým záujemcom o sociálne podnikanie.

 

 

05okt/20

Bioeconomy Cluster v novom projekte H2020

Od 1. októbra 2020 sa začala realizácia inovačného projektu CO-FRESH financovaného z programu Horizont 2020. Projekt je zameraný na podporu udržateľnejších a efektívnejších hodnotových reťazcov v ovocinárstve a zeleninárstve. Súčasťou 26-členného konzorcia je aj slovenský partner Bioeconomy Cluster. Viac o projekte si môžete prečítať v tlačovej správe.

01okt/20

Posilnenie úlohy priemyselných klastrov v Medziregionálnej inovačnej investičnej iniciatíve

Európa stanovila cestu transformácie na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným, konkurencieschopným hospodárstvom, efektívne využívajúcim zdroje. Medziregionálna inovačná investičná (‚I3‘ – Interregional Innovation Investment) iniciatíva bude mať dôležitú úlohu pri dosahovaní daných cieľov.

Naše ekosystémy podnikových inovácií by mali byť integrované okolo klastrov, ktoré ako aktéri zmeny prepoja aktivity s prioritami a plánmi I3.

Európska Klastrová Aliancia

Európska aliancia klastrov je iniciatíva zdola nahor spájajúca 13 národných klastrových asociácií, ktoré zastupujú viac než 740 klastrov, kde 134 000 najinovatívnejších podnikov
spolupracuje s tisícami univerzít, výskumných i verejných inštitúcií s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť.

Naším poslaním je byť ich spoločným hlasom, uľahčovať spojenia a vytvárať príležitosti na riešenia spoločných výziev. Tento dokument popisuje kľúčovú úlohu, ktorú majú klastre
v európskej medziregionálnej inovačnej investičnej iniciatíve, a tiež zdôrazňuje ich schopnosť podporovať inovatívnych hráčov v danej oblasti (výskumné centrá, malé a stredné podniky), aby lepšie využívali
relevantné nástroje.

Medziregionálna inovačná investičná iniciatíva (I3) – ECA Pozičný dokument (v anglickom jazyku)

06máj/20

Výzva na podávanie prihlášok do medzinárodnej súťaže pre sociálne podniky

Hľadáme sociálne podniky, investorov a tvorcov politík, ktorí chcú spoločne pracovať na zlepšovaní oblasti sociálneho podnikania.

Aj súčasná situácia s koronavírusom nám ukázala, ako veľmi potrebujeme organizácie, ktoré vytvárajú spoločenskú a ekologickú hodnotu – a ekosystém, v ktorom môžu prosperovať. Cieľom medzinárodnej súťaže pre sociálne podniky – #AirCompetition (AIR: Accelerating Investment Readiness – Urýchlenie investičnej pripravenosti) je zapojiť sa do sociálneho podnikania a investícií s pozitívnym spoločenským dopadom.

Výzva na podávanie prihlášok do medzinárodnej súťaže je otvorená do 30. júna 2020.

V dvojkolovej medzinárodnej súťaži #AirCompetition budú vybrané 4 najlepšie podnikateľské nápady, pričom každý z nich dostane odmenu najmenej 10 000€ a prístup k sieti investorov.

V prvom kole je potrebné vyplniť krátke informácie o Vašom podniku a o jeho zameraní. Nakoľko sa jedná o medzinárodnú súťaž, znalosť anglického jazyka je podmienkou, a preto je potrebné všetky informácie uvádzať v anglickom jazyku.

Vybraní uchádzači, ktorí postúpia do druhého kola budú kontaktovaní organizátormi. V druhom kole vypracujú podrobnejší podnikateľský plán a spolu s vybranými účastníkmi z iných krajín budú prezentovať svoje nápady a podniky pred medzinárodnou porotou, ktorá určí víťazov.

Pripojte sa k #AirCompetition na webovej adrese: https://air-mooc.teachable.com/. Na danom linku je možnosť zapojiť sa aj do online vzdelávacieho programu pre sociálne podniky – #AirMOOC (bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke).

Súťaž pre sociálne podniky Vám prináša medzinárodný projekt Finance4SocialChange (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange).

Slovenským partnerom v projekte je Únia klastrov Slovenska.

 

Projekt Finance4SocialChange je realizovaný v rámci Dunajského nadnárodného programu INTERREG s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a Nástroja európskeho susedstva (ENI).

08apr/20

ECCP vytvorila portál s cieľom pomôcť prekonať pandémiu koronavírusu COVID-19 aj v spolupráci s klastrami – Covid-19 Industrial Clusters Response Portal

European Cluster Collaboration Platform (ECCP) vytvorila ‚Covid-19 Industrial Clusters Response Portal‘ s cieľom pomôcť prekonať pandémiu koronavírusu COVID-19 aj v spolupráci s klastrami.

Portál bol vytvorený na uľahčenie interakcie v rámci komunity priemyselných klastrov s cieľom umožniť rýchlu a priamu komunikáciu medzi jednotlivými klastrami. Z daného dôvodu slúži portál nielen ako jednotné kontaktné miesto, kde sa nachádzajú spoľahlivé informácie o krokoch a rozhodnutiach Európskej komisie pre priemysel a najmä pre priemyselné klastre, ale aj ako miesto pre otvorenú diskusiu – fórum, kde môžu relevantní aktéri zdieľať informácie, skúsenosti, riešenia, požiadavky a otázky zamerané na pandémiu koronavírusu COVID-19.

Fórum je dostupné pre všetkých registrovaných členov ECCP a je pripravované v úzkej spolupráci s ECA (European Clusters Alliance), kde je aktívnym členom aj Únia klastrov Slovenska.